تعویض روغن در 90 ثانیه!

تعویض روغن در 90 ثانیه!همه می دانیم تعویض روغن موتور کار ساده و تمیزی نیست. تعویض روغن به روش تازه تنها دو قسمت دارد، بسته قدیمی را خارج کنید و بسته جدید را به جای آن قرار دهید به همین سادگی. تعویض روغن در 90 ثانیه! همه می دانیم تعویض روغن موتور کار ساده و…