حتی بوگاتی شیرون نیز از فراخوان در امان نیست!

حتی بوگاتی شیرون نیز از فراخوان در امان نیست!
47 دستگاه بوگاتی شیرون 3 میلیون دلاری به خاطر مشکلی توسط کمپانی سازنده فراخوان شدند. اما ایراد در کدام بخش است؟ در ادامه مطلب بخوانید…

حتی بوگاتی شیرون نیز از فراخوان در امان نیست!

47 دستگاه بوگاتی شیرون 3 میلیون دلاری به خاطر مشکلی توسط کمپانی سازنده فراخوان شدند. اما ایراد در کدام بخش است؟ در ادامه مطلب بخوانید…
حتی بوگاتی شیرون نیز از فراخوان در امان نیست!

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.