کیا سورنتو GT-Line

کیا سورنتو GT-Line سورنتوی ۲۰۱۷ با ورودش به بازار خودرروی ایران با استقبال بالایی همراه شد. نسل اخیر شاسی بلند محبوب کیا سورنتو ۲۰۱۷ از لحاظ ظاهری تغییرات زیادی پیدا کرده، همین طور از نظرامکانات رفاهی اوضاع بسیار مناسبی دارد.   این شاسی بلند محبوب از لحاظ و شرایط لوکس بودن هیچ کم و کاستی…